سیستم هوشمند سرمایش و گرمایش

با هوشمند نمودن سیستم سرمایش و گرمایش ساختمان یا منزل، دیگر نیازی به روشن یا خاموش کردن این سیستم‎ها ندارید، چرا که با تعیین میزان دمای مورد نظر در این سیستم، می‎توان همیشه از دمای مطلوب برخوردار بود و همچنین از اتلاف انرژی‎های مربوطه جلوگیری کرد.

از طریق ارتباط کلید هوشمند اختصاصی با سنسورهای تعیین دما، سیستم به صورت خودکار عمل کرده و در صورت نیاز، گرمایش یا سرمایش را فعال می‎کند. همچنین می‎توان از طریق کلیدهای اختصاصی گرمایش و سرمایش هوشمند را به صورت دستی کم و زیاد نمود.

یکی از ویژگی‎های مهم سیستم گرمایش و سرمایش هوشمند، کنترل از راه دور قبل از ورود به منزل و عمل کردن سیستم بصورت خودکار در هنگام خواب است.

سیستم هوشمند سرمایش و گرمایش

خلاصهای از امکانات سیستم سرمایش و گرمایش هوشمند:

  • تنظیم دمای مورد نیاز ساختمان توسط کاربر با استفاده از کلیدهای هوشمند اختصاصی دیواری
  • تنظیم سرعت سیستم بصورت دستی یا اتوماتیک
  • روشن و خاموش شدن تجهیزات سرمایش و گرمایش بصورت هوشمند برای تأمین دمای مورد نیاز
  • روشن و خاموش شدن تجهیزات سرمایشی و گرمایشی بصورت زمانبندی شده
  • امکان تعریف سناریوی خروج یا ورود به ساختمان که باعث فعال یا غیرفعال شدن سیستم  سرمایش و گرمایش نیز می‎شود
  • زمان تاخیر قابل تنظیم، جهت مراقبت از فن ها
  • کنترل قابل تنظیم رطوبت، سرما و گرما در سیستم های هوشمند
  • کنترل هوشمند سرعت فن به سه حالت تند، متوسط و کند
  • تنظیم اتوماتیک در فصول مختلف به صورت خودکار
سرمایش گرمایش