هوشمندسازان نوین ایرانیان

آدرس: کرج – جاده کردان – طاووسیه – نبش خیابان ۳۱

شماره تماس :

۴۴۳۸۴۴۷۰ – ۰۲۶

۴۴۳۸۴۴۷۶ – ۰۲۶

آقای فرید مجاهدزاده

شماره تماس : ۰۹۱۹۲۲۲۱۹۷۴

آقای بابک زردخشو

آدرس: اصفهان – شاپور جدید – ابتدای مشیرالدوله – پلاک ۸

شماره های تماس:

۰۳۱-۳۳۸۶۰۴۴۰

۰۳۱-۳۳۸۷۱۸۲۱

آقای مجتبی حسینی

شماره تماس : ۰۹۱۲۲۹۵۶۶۰۶