توضیحات پروژه

روکش آنتی یو وی و آنتی اکسیدانت ،UPVC THERMO ،  با دستگاه جمع کننده دستی

جزییات پروژه

موضوع:
مشتری: آقای حدادزاده
آدرس: چالوس
تکمیل شده: تیر 95