توضیحات پروژه

روکش آنتی یو وی و آنتی اکسیدانت، UPVC THERMO ، با دستگاه جمع کننده ثابت دستی

طراحی و ساخت محوطه چوبی کنار استخر

جزییات پروژه

موضوع:
مشتری: آقای دکتر توانا
آدرس: نور
تکمیل شده: اردیبهشت 95