توضیحات پروژه

عایق کاری و آببندی کف و دیواره استخر

جزییات پروژه

موضوع:
مشتری: آقای دکتر محمدنیا
آدرس: رشت
تکمیل شده: اردیبهشت 95