توضیحات پروژه

آرماتور بندی و بتن پاشی کف و دیواره استخر

جاگذاری سیستم لوله کشی

جزییات پروژه

موضوع:
مشتری: آقای مهندس سعادت
آدرس: دماوند
تکمیل شده: خرداد 95