توضیحات پروژه

طراحی سیستم روشنایی و نور پردازی هوشمند و رقص نور

جزییات پروژه

موضوع:
مشتری: آقای مهندس مجاهدزاده
آدرس: شهرک زعفرانیه
تکمیل شده: مرداد 95