توضیحات پروژه

روکش حبابدار آنتی یو وی و آنتی اکسیدانت آبی رنگ با دستگاه جمع کننده متحرک آلومینیومی

جزییات پروژه

موضوع:
مشتری: قرارداد شماره 75-3-95
آدرس: استان البرز
تکمیل شده: خرداد 95