توضیحات پروژه

روکش حبابدار آنتی یو وی و آنتی اکسیدانت آبی رنگ با دستگاه جمع کننده ثابت فلزی به همراه چهارچوب فلزی بدون نصب چوب

جزییات پروژه

موضوع:
مشتری: قراردار شماره 174-5-95
آدرس: شهریار
تکمیل شده: مرداد 95