توضیحات پروژه

سیستم متور خانه و تصفیه خانه مرکزی مهر ماه ۹۹ کردان کرج

جناب مهندس یاسمنی کردان

جزئیات پروژه

موضوع:
مشتری: مهندس یاسمنی
آدرس: کردان
تکمیل شده: شهریور99