توضیحات پروژه

  • سازه های ثابت
  • سازه های متحرک

سازه های ثابت:

این مدل به دلیل ثابت بودن تنها با ارتفاع زیاد ساخته می شوند، که درب ورودی و در صورت درخواست مشتری دارای پنجره نیز خواهند بود.

 

سازه های متحرک:

این نوع سازه به روی ریل حرکت کرده و بنا به درخواست مشتری هر ۲ تا ۳ متر به صورت جداگانه حرکت و در انتهای مسیر جمع می شوند.

این نوع سازه در دو نوع با ارتفاع کم و ارتفاع زیاد طراحی و ساخته می شوند.

موضوع:
مشتری: دکترهاشمی
آدرس: دماوند
تکمیل شده: تیر 99