5e93ade5-0e71-4a7f-87f1-aa3d21354ecd
019838bb-051c-4d89-9767-a73f4f9bc01d

جزئیات پروژه

موضوع:
مشتری: خانم دکتر شاکری
آدرس: دماوند
تکمیل شده: مهر 98
2779da31-d5f6-4eb7-ac43-db02384bc956