جزئیات پروژه

موضوع:
مشتری: خانم دکتر شاکری
آدرس: دماوند
تکمیل شده: مهر 98