توضیحات پروژه

روکش شفاف به همراه نیمکت چوبی

جزئیات پروژه

موضوع:
مشتری: آقای آریا مهر
آدرس: شهرک طاووسیه
تکمیل شده: آذر 98