توضیحات پروژه

روکش حبابدار شفاف استخر

جزئیات پروژه

موضوع:
مشتری: آقای پورمحسنی
آدرس: فشم
تکمیل شده: مهر 98