توضیحات پروژه

استفاده از کاور برای جلوگیری از تبخیر آب بسیار موثر و لازم می باشد.

جزئیات پروژه

موضوع:
مشتری: آقای شهبازی
آدرس: شهرک جهان ویلا
تکمیل شده: اسفند97