توضیحات پروژه

روکش حبابدار آبی

جزئیات پروژه

موضوع:
مشتری: آقای افشار
آدرس: شهرک زعفرانیه
تکمیل شده: فروردین 98