توضیحات پروژه

استخر های رو باز

در استخر های روباز میزان تبخیر به چند عامل وابسته است که شامل دمای اولیه آب استخر و دما و میزان رطوبت هوای اطراف استخر و سرعت باد بر روی سطح استخر می باشد .هر چه دمای استخر و سرعت باد بیشتر باشد ورطوبت هوا کمتر باشد نرخ تبخیر بالاتر است .

کاور استخر این اجازه را به شما می دهد که سیستم گرمایش استخر را خاموش کنید و همچنین از گرد و خاک و ریختن آشغال و رشد جلبک در استخر جلوگیری می کند .

جزئیات پروژه

گالری تصویر