گرمایش استخر بدون روکش همانند گرم کردن خانه ای بدون سقف است

روکش

بیشترین تلفات حرارتی استخر از سطح آب صورت می پذیرد که قسمت عمده ی آن (حدود ۷۰ درصد) از طریق تبخیر سطحی و قسمت بسیار اندک از طریق تشعشع می باشد. در استخرهای روباز مقداری از انرژی از طریق تشعشع به محیط انتقال می یابد اما در صد زیادی از انرژی به دلیل تبخیر سطحی هدر میرود. شکل پیوست درصد تلفات را در استخرهای روباز نشان می دهد.

آمار

استخرهای سرپوشیده مشکل اتلاف حرارت از طریق هدایت به محیط را به دلیل هم دما بودن تقریبی آب استخر و دمای محیط اطراف نخواهد داشت. اما اتلاف حرارت از طریق تبخیر کماکان درصد زیادی را به خود اختصاص می دهد. در این استخرها برای کنترل رطوبت فضای داخل مجبور به خارج کردن رطوبت و یا گرفتن آن خواهیم شد، که این موضوع خود باعث افزایش تبخیر و در نتیجه افزایش مصرف انرژی خواهد شد. شکل پیوست اتلافات حرارتی را در استخرهای سرپوشیده نشان می دهد.

آمار

منبع :us department of energy     http://energy.gov/energysaver/articles/swimming-pool-covers