هوشمندسازان نوین ایرانیان

آدرس: کرج – جاده کردان – طاووسیه – نبش خیابان ۳۱

شماره تماس :

۴۴۳۸۴۴۷۰ – ۰۲۶

۴۴۳۸۴۴۷۶ – ۰۲۶

آقای فرید مجاهدزاده

شماره تماس : ۰۹۱۹۲۲۲۱۹۷۴

آقای بابک زردخشو

آدرس: اصفهان – شاپور جدید – ابتدای مشیرالدوله – پلاک ۸

شماره های تماس:

۰۳۱-۳۳۸۶۰۴۴۰

۰۳۱-۳۳۸۷۱۸۲۱

آقای حسن میرابیان

آدرس: اصفهان – نجف آباد-خیابان منتطری شمالی- قبل از میدان ۹ دی -جنب کبابی آرش- شرکت ایلیا

شماره های تماس:

۰۹۱۳-۲۰۶۳۰۱۵

آقای مجتبی حسینی

شماره تماس : ۰۹۱۲۲۹۵۶۶۰۶